OPZ: Výzva OP Zdravotníctvo na rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktútry ambulantnej zdravotnej starostlivosti

18.09.2009 - 15.01.2010 --

Dňa 18. septembra 2009   Ministerstvo zdravotníctva SR - Riadiaci orgán  pre Operačný program Zdravotníctvo zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia" .

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Sú to ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Celková suma finančných prostriedkov na nenávratný finančný príspevok (NFP) vyčlenená na túto výzvu, predstavuje 10 000 000 EUR.  Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je  1 500 000 EUR a maximálna výška je 2 500 000 EUR.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je výzvou stanovený na 30. decembra 2009.

Termíny informačných seminárov budú zverejnené na webovej stránke RO www.opz.health-sf.sk najneskôr do 14 kalendárnych dní  od vyhlásenia tejto výzvy v sekcii Aktuality, a v sekcii Zasadnutia Monitorovacieho výboru, semináre,  školenia, celoštátne akcie v kategórii Plánované akcie.

 

 

Zdroj: https://opz.health-sf.sk/aktualne-vyzvy/vyzva-opz-20092102-pre-polikliniky-a-zdravotne-strediska (18.9.2009)