OPZ: Výzva OPZ 2009/2.2.01 na prípravu národného projektu

--29.5.2009 - 16.9.2009 --

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejňuje výzvu na prípravu národného projektu - Nákup mobilných mamografických jednotiek.

Výzva je zverejnená v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám a opatrenia 2.2  Obnova a modernizácia zdravotníckej techniky.

Cieľom výzvy je podporiť nákup mobilných mamografických jednotiek pre zabezpečenie vyššej kvality vyšetrení pri nižšej radiačnej dávke, skrátenie doby vyšetrenia a zníženie úmrtnosti žien na rakovinu prsníka ako aj úsporu nákladov na liečbu včasnou diagnostikou.

Oprávneným žiadateľom pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu národného projektu „Nákup mobilných mamografických jednotiek" je Východoslovenský onkologický ústav, a.s..

Zdroj: MZ SR