OPŽP: Výzva na opatrenie 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok v rámci OP Životné prostredie

13.10.2009 – 14.01.2010 --

Ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre OP Životné prostredie vyhlásilo dňa 13.10.2009 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre projekty v rámci Prioritnej osi 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO a Opatrenia 4.5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov - kód výzvy: OPŽP- PO4- 09-5

Výzva pre opatrenie 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok (PDF)

 Všetky potrebné dokumenty k výzve nájdete na nasledujúcom linku.

https://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-k-prioritnej-osi-4-operacny-ciel-4.5-OPZP-PO4-09-5

 

Zdroj: https://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-k-prioritnej-osi-4-operacny-ciel-4.5-OPZP-PO4-09-5 (14.10.2009)