PRV: Oznam o pozastavení prijímania žiadostí pre opatrenia 1.6 a 3.3 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

28.09.2009 --

Sekcia poľnohospodárstva a rozvoja vidieka MP SR oznamuje potenciálnym žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v opatreniach 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3  Vzdelávanie a informovanie, že hodnotiaca komisia dňom 09.10.2009 pozastavuje prijímanie žiadostí o schválenie obsahových námetov.

 

Zdroj: https://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=1&id=1877 (28.9.2009)