PRV: Pozastavenie prijímania žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - Priamy predaj

09.09.2009 --

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR z dôvodu prebiehajúcich rokovaní s Európskou komisiou sa pozastavuje príjem žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - Priamy predaj. Nový termín pre príjem žiadostí bude včas zverejnený.

Zdroj: www.apa.sk