PRV: Predĺženie termínu prijímania žiadostí - opatrenie 2.1

04.09.2009 --

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR sa vo Výzve na predkladanie žiadostí pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení, predlžuje termín prijímania žiadostí do 30.10.2009. Pôvodná výzva bola nahradená novou.

 

Zdroj: www.apa.sk