ROP: Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje aktualizovaný Programový manuál pre ROP verziu 1.5

 

- 10.03.2009 - Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje aktualizovaný Programový manuál pre ROP verziu 1.5. Uvedený dokument poskytuje aktuálne informácie, na základe ktorých bude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty ROP.