ROP: Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

-- 10.7.2009 - 14.8.2009 --

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán pre ROP v spolupráci so samosprávnymi krajmi na území cieľa Konvergencia uverejňuje Oznámenie o možnosti predkladať projektové návrhy samosprávnych krajov v rámci opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regionóv ROP (kód oznámenia je ROP-5.1-2009/01-PN. Indikatívna výška celkových oprávnených výdavkov určená na projektové návrhy zamerané na podporu ciest II. a III. triedy predstavuje 52,4 mil. eur.

 

Prioritná os: 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravú obslužnosť regiónov
Dátum platnosti: od 10. 7. 2009 do 14. 8. 2009
Kód vyzvy: ROP-5.1-2009/01-PN

 

 

Oznámenie ROP-5.1-2009-PN.doc

Projektový návrh 5.1-2009.doc

Zmluva o poskytnutí NFP + prílohy.doc

Zdroj: www,ropka.sk