ROP: Upozornenie k 2. výzve na infraštruktúru vzdelávania v rámci Regionálneho operačného programu

28.09.2009 --

MVRR SR ako Riadiaci orgán pre ROP uverejnil 11.09.2009 zoznam žiadostí o NFP, ktoré sú v rámci tzv. druhej výzvy na infraštruktúru vzdelávania odporúčané výberovou komisiou na schválenie. MVRR SR žiadateľov upozorňuje, že z vyššie uvedeného zoznamu obcí už nebude realizovaný žiadny ďalší výber.

V zmysle textu vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom ROP-1.1-2009/01 a v zmysle Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP boli, resp. budú všetci žiadatelia z vyššie uvedeného zoznamu ministerstvom vyzvaní na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci podľa textu výzvy, t.j. na predloženie tých povinných príloh, ktoré boli v čase predloženia žiadosti o NFP vyžiadané len formou čestných vyhlásení (napr. potvrdenia o neevidovaní nedoplatkov od daňového úradu, od Sociálnej poisťovne a pod.).

V prípade, že žiadateľ vyžiadané podklady predloží a splní ostatné procedurálne postupy uvedené v Príručke pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, bude mu vydané Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Zoznam schválených žiadostí o NFP ROP-1.1-2009-01 (xls)

 

Zdroj: www.ropka.sk (28.9.2009)