ROP: Zrušenie výzvy v rámci Regionálneho operačného programu, kód výzvy: ROP-3.1b-2009/01

17.09.2009 --

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje zrušenie výzvy ROP-3.1b-2009/01

V záujme presného a prehľadného zadefinovania podmienok oprávnenosti aktivít Riadiaci orgán pre ROP dňa 14.9.2009 zrušil výzvu ROP-3.1b-2009/01. Zároveň RO pre ROP vyhlásil aktualizovanú výzvu ROP-3.1b-2009/02.

 

Výzva ROP-3.b-2009/02 (Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok) upresnila vybrané podmienky oprávnenosti v kapitole 5.2 výzvy (časť 9 - Súhrnný prehľad podmienok oprávnenosti). Zároveň rozširuje možnosti preukázania vlastníckych, resp. iných užívateľských práv k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom projektu (príloha č. 4 žiadosti o NFP). 

Zdroj: www.ropka.sk