SEE: Program Juhovýchodná Európa - Informácia k pripravovanej 2. výzve

05.10.2009 -

V rámci Programu Juhovýchodná Európa v súčasnosti prebieha príprava a schvaľovanie dokumentov potrebných pre vyhlásenie 2. výzvy na predkladanie projektov. Termín jej vyhlásenia nie je dosiaľ presne stanovený, bolo však rozhodnuté o otvorení výzvy len pre vybrané oblasti intervencie:

1.3 Zlepšiť rámcové podmienky a pripraviť cestu pre inováciu (Enhance the framework conditions and pave the way for innovation)

3.1 Zlepšenie koordinácie pri podpore, plánovaní a prevádzkovaní primárnych a sekundárnych dopravných sietí (Improve co-ordina-tion in promoting, planning and oper-ation for primary & secondary trans-portation networks)

3.2 Rozvinúť stratégie na vyriešenie „digitálneho rozdelenia“ (Develop strategies to tackle the “digital divide)

3.3 Zlepšiť rámcové podmienky pre multimodálne platformy (Improve framework conditions for multi-modal platforms)

4.3 Podporovať využívanie kultúrnych hodnôt pre rozvoj (Promote the use of cultural values for development)

  

v prípade nasledujúcich troch oblastí intervencie budú prednostne podporené projekty smerujúce k priamemu napĺňaniu priorít v zmysle Programového manuálu (podrobnosti budú zverejnené v texte výzvy):

2.2 Zlepšiť prevenciu environmentálnych rizík (Improve prevention of environmental risks)

2.3 Podporovať spoluprácu pri riadené prírodných zdrojov a chránených oblastí (Promote cooperation in management of natural assets and protected areas)

2.4 Podporovať efektívne využívanie energie a zdrojov (Promote energy and resource efficiency)

Oblasti intervencie č. 1.1, 1.2, 2.1, 4.1, 4.2 sú pre 2. výzvu uzavreté a nebude teda možné predkladať v rámci nich projekty!

O termíne a podmienkach vyhlásenia výzvy budú záujemcovia informovaní prostredníctvom internetových stránok programu www.southeast-europe.net, ako aj na stránke Ministerstva životného prostredia SR https://www.enviro.gov.sk/servlets/page/868?c_id=5508

 

Kontaktné miesto SOUTH EAST EUROPE pre Slovensko:

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálnych programov a projektov

Odbor programov

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Ing. Jana Rolínová Mgr. Zuzana Fáberová

Tel. 02/5956 2191 Tel. 02/5956 2432

Email: jana.rolinova@enviro.gov.sk zuzana.faberova@enviro.gov.sk

 

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR, dňa 2. 10. 2009