OPBK: Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj

- 3.4.2009 -

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 3. 4. 2009 vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava a pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery  a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti.

Viac informácií nájdete na informačnom portáli www.opbk.sk v sekcii Aktuálne výzvy.