Zjednodušené riadenie európskych fondov má pomôcť regiónom čeliť kríze

-- 06.08.2009 --

Nové jednoduchšie pravidlá Komisie pre európske fondy majú pomôcť ich použitiu v boji proti kríze. Komisia bude môcť uhradiť 100 % členskými štátmi deklarovaných nákladov na projekty financované z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rokoch 2009 a 2010.

Úpravy, ktoré boli oznámené minulý týždeň, zjednodušia využívanie 455 programov politiky súdržnosti na obdobie 2007-2013, čo predstavuje celkovú investíciu 347 miliárd eur alebo viac než tretinu rozpočtu Spoločenstva. Cieľom je zrýchliť tok investícií do európských regiónov, smerom k organizátorom projektov a občanom, ktorých najviac zasiahla kríza.

Navrhované zmeny majú upresniť niektoré pravidlá a zjednodušiť každodenné riadenie európskych fondov. Prehľad hlavných opatrení:

  • v rokoch 2009 a 2010, v rámci „proti krízových“ opatrení, bude môcť Komisia na žiadosť členských štátov uhradiť 100 % členskými štátmi deklarovaných verejných nákladov na projekty financované z ESF. To v praxi znamená, že členské štáty nebudú povinné poskytovať spolufinancovanie, čo následne umožní urýchlenie realizácie projektov na podporu zamestnanosti. Táto možnosť nemá dôsledok na rozdeľovanie prostriedkov medzi členskými štátmi, ani na celkový rozpočet fondov, ani na povinnosť členských štátov neskôr spolufinancovanie poskytnúť.
  • Komisia navrhuje, aby bola vytvorená jediná kategória „veľkých projektov“. Predtým schvaľovala Komisia všetky projekty, ktorých náklady boli viac ako 25 mil. eur pre životné prostredie a 50 mil. eur pre ostatné oblasti. V súčasnosti je výška nákladov, od ktorej je možné projekty schváliť stanovená na 50 mil. eur pre všetky oblasti. Menej rozsiahle projekty v oblasti životného prostredia sa budú môcť, teda, začať realizovať skôr.
  • Rovnako sa zjednodušia pravidlá týkajúce sa projektov, ktoré vytvárajú zisk (napr. diaľnice alebo projekty vyžadujúce prenájom, či predaj pozemkov), aby sa znížila riadiaca zátaž členských štátov
  • Budú podporované investície do odvetví súvisiacich s energetickou výkonnosťou a s využívaním obnoviteľných zdrojov energie v oblasti bývania, pretože majú významný potenciál z hľadiska rastu a zamestnanosti
  • ERDF bude môcť podporovať obnovu alebo výstavbu bytov pre skupiny, ktoré čelia sociálnemu vylúčeniu, predovšetkým pre Rómov, buď na vidieku alebo mestských oblastiach. Výstavba bytov nemohla byť predtým z ERDF financovaná a obnova bytov mohla prebehnúť len v mestských oblastiach

Ako uviedol komisár pre regionálnu politiku Pawel Samecki: „Cieľom týchto nových opatrení je pomôcť európskym regiónom zlepšiť, čo najskôr ich situáciu. Ide o to, čo najefektívnejšie čeliť súčasnej situácií a zároveň v dlhodobom horizonte zrýchľovať zavedenie našej politiky a zjednodušiť riadenie fondu.“

Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitosti Vladimír Špidla Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí (2004 - 2009)viac na www.EuropskaUnia.sk » ktorý je zodpovedný za Európsky sociálny fond (ESF), dodal: „Vzhľadom k rýchle rastúcej nezamestnanosti v Európe, v období keď sú rozpočty jednotlivých štátov napäté, by mali byť členské štáty schopné naplno čerpať prostriedky z ESF. Úhrady v plnej výške plynúce z ESF majú teda kľúčový význam pre podporu občanov v období krízy. Tieto mimoriadne opatrenia sú výrazom európskej solidarity s najzraniteľnejšími občanmi.“

Zdroj: https://www.euractiv.sk/regionalny-rozvoj/clanok/zjednodusene-riadenie-europskych-fondov-ma-pomoct-regionom-celit-krize-013372?newsletter=4301 (06.08.2009)