Výskum a inovácie

Základné informácie

Riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (RO)
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (SORO)

 

Prehľad prioritných osí a investičných priorít

Prioritná os

Investičná priorita

1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

1.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu

1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami VaV a vysokoškolským vzdelávacím prostredím

2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

2.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu

2.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami VaV a vysokoškolským vzdelávacím prostredím

3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov

3.2 Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie

3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

4.1 Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií

5 Technická pomoc

-

 


 

Prioritné osi

Prioritná os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Aktivity v rámci prioritnej osi 1 budú realizované v menej rozvinutom regióne v identifikovaných oblastiach potrieb pre zvýšenie výkonnosti systému VVaI a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských výskumných tímov, ako aj stimulovanie záujmu podnikateľských subjektov v investovaní do VVaI. Plánované aktivity v rámci prioritnej osi budú realizované prostredníctvom nasledovných investičných priorít a špecifických cieľov:

 • 1.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu
  • 1.1.1 Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT
  • 1.1.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce
  • 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií
 • 1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami VaV a vysokoškolským vzdelávacím prostredím
  • 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
  • 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

 

Prioritná os 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

Aktivity prioritnej osi 2 vychádzajú z existujúcej infraštruktúry, výskumných inštitúcií a ich ľudských kapacít v BSK a tvoria vo viacerých oblastiach kľúčové kapacity pre realizáciu RIS3 SK. Pokračovanie vo financovaní výskumno-vývojových inštitúcií v BSK je nevyhnutné vzhľadom na nezastupiteľný rozsah vplyvu podpory BSK aj na mimo-bratislavské regióny SR. Vzdelávanie, VaV a podpora inovačných aktivít je v podmienkach SR realizovaná v úzkej previazanosti na mimo-bratislavské regióny.

Aktivity prioritnej osi 2 sú zamerané na posilnenie výskumno-vývojových, inovačných a podnikateľských kapacít v priemysle a službách v Bratislave, konsolidáciu a integráciu podporených výskumno-vývojových kapacít vo výskumných inštitúciách (štátnych, verejných, neziskových) a priemysle v programovom období 2007 – 2013 so zohľadnením kľúčového významu BSK pre ďalší rozvoj týchto kapacít najmä vo vzťahu k susedným krajinám, ako aj na podporu spolupráce akademického sektora a podnikateľskej sféry a podporu účasti výskumných inštitúcií vo vybraných druhoch medzinárodných projektov. Aktivity prioritnej osi 2 sú zamerané na riešenie špecifických výziev BSK prostredníctvom nasledovných investičných priorít a špecifických cieľov:

 • 2.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu
  • 2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave
 • 2.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami VaV a vysokoškolským vzdelávacím prostredím.
  • 2.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave
  • 2.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

 

Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Prostredníctvom aktivít prioritnej osi 3 sa bude v menej rozvinutých regiónoch SR stimulovať podnikanie, najmä prostredníctvom uľahčovania ekonomického využívania nových myšlienok, vzniku nových firiem a zvýšenia miery ich prežitia na trhu, vytvorenia vhodných podmienok pre podporu rastu a inovatívnosti, rozvoja nových obchodných modelov pre MSP a internacionalizácie, a to za účelom dosiahnutia očakávaných výsledkov definovaných pri jednotlivých špecifických cieľoch:

 • 3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov
  • 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP
 • 3.2 Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie
  • 3.2.1 Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ
 • 3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb
  • 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

 

Prioritná os 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

Prioritná os 4 pokrýva opatrenia vykonávané v rámci tematického cieľa 3 realizované v rozvinutejšom regióne, ktorým je v podmienkach SR BSK. Prioritná os kombinuje aktivity zamerané na zabezpečenie financovania s aktivitami poradenstva a podporných služieb s cieľom zabezpečiť dlhodobý rast konkurencieschopnosti MSP:

 • 4.1 Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií
  • 4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

 

Prioritná os 5 Technická pomoc

Hlavným cieľom prioritnej osi 5 je napomáhať pri zabezpečovaní plynulej implementácie OP v súlade s európskou legislatívou a s požiadavkami kladenými na prípravu, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a komunikáciu, vytváranie sietí, vybavovanie sťažností, kontrolu a audit. Prostredníctvom tejto oblasti pomoci bude dochádzať k podpore a rozvoju implementačných štruktúr a zapojených administratívnych kapacít zodpovedných za realizáciu OP, podpore na prípravu projektov, informovania a komunikácie, posilneniu výmeny skúseností pre zabezpečenie naplnenia stanoveného cieľa a výsledkov OP.

 • 5.1.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
 • 5.1.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory posilnenia administratívnych kapacít prijímateľov v procese implementácie

 

Dôležité odkazy OP VaI