OP KaHR: Upozornenie pre žiadateľov o podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci OP KaHR

29.09.2009 --

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vydalo 28. septembra 2009 Usmernenie č. 2 (ďalej len „usmernenie“) k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP pre opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR – 31DM – 0902.
 
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

  • Výzva na predkladanie žiadostí o NFP
  • Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-31DM-0902
  • Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP
  • Príloha – Opis projektu

Usmernením sa dopĺňajú nasledujúce dokumenty:

  • Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 7 žiadosti o NFP
  • Čestné vyhlásenie o preukázateľnom uhradení výdavkov projektu v čase do predloženia ŽoNFP (k prílohe č. 7 žiadosti o NFP)
  • Príloha č. 26 žiadosti o NFP – Identifikácia činností

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (PDF), (DOC)


Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením. Aktuálne informácie sú zverejnené na www.mhsr.sk, www.opkahr.sk, www.sacr.sk.

 

Zdroj: https://www.economy.gov.sk/aktuality-upozornenie-pre-ziadatelov-o-podporu-podnikatelskych-aktivit-v-cestovnom-ruchu-v-ramci-op-kahr/10s131100c (29.9.2009)