Aktuálne výzvy                    Aktuálne informácie

INTERREG IVC

Program interregionálnej spolupráce pre programové obdobie 2007-2013 vychádza zo skúseností z Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIC (2000 – 2006), ktorá bola určená na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti Európy. V predchádzajúcom období boli financované spoločné projekty, ktoré podporujú spoluprácu medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi z celej EÚ vedúcu k rovnomernému rozvoju kontinentu. Bolo schválených viac ako 265 projektov v rámci programu INTERREG IIIC, ktoré zahŕňali vyše 2600 regionálnych a miestnych orgánov ako aj inštitúcie ekvivalentné verejným z 52 rôznych krajín. Tieto projektové partnerstvá riešili široké spektrum tém úzko súvisiacich s implementáciou regionálnej politiky EÚ a to predovšetkým v oblasti regionálneho rozvoja.

Program INTERREG IVC je súčasťou cieľa ETS v rámci ŠF EÚ pre programové obdobie 2007-2013. Celkovým cieľom programu INTERREG IVC, v rámci jeho zamerania na interregionálnu spoluprácu, je zvýšenie efektívnosti politík regionálneho rozvoja v oblasti inovácií, znalostnej ekonomiky, životného prostredia a prevencie pred nebezpečenstvami, ako aj prispieť k ekonomickej modernizácii a zvýšeniu konkurencieschopnosti Európy.

Program je zoskupený okolo dvoch tematických priorít súvisiacich s Lisabonskou a Göteborskou stratégiou. Určitý počet podtém je definovaný pre každú z priorít:

  • Priorita 1: Inovácie a znalostná ekonomika

- inovácie, výskum a technologický vývoj;

- podnikanie a MSP;

- informačná spoločnosť;

- zamestnanosť, ľudské zdroje a vzdelávanie.

  • Priorita 2: Životné prostredie a prevencia pred rizikami

- prírodné a technologické ohrozenia, klimatické zmeny;

- hospodárenie s vodou;

- predchádzanie tvorbe odpadu a hospodárenie s odpadom;

- biodiverzita a ochrana prírodného dedičstva (vrátane kvality ovzdušia);

- energia a udržateľná doprava;

- kultúrne dedičstvo a krajina.

Program INTERREG IVC podporuje projekty, ktorých cieľom je, prostredníctvom interregionálnej výmeny skúseností na politickej úrovni, zlepšiť regionálnu a miestnu politiku týkajúcu sa vyššie uvedených podtém. Tieto podtémy môžu byť navzájom prepojené nielen medzi sebou v rámci jednej priority ale aj medzi prioritami. Integrovaný (prierezový) prístup je vítaný. Bez ohľadu na uvedené si však každý projekt musí vybrať len jednu podtému a musí sa jasne zamerať na špecifický problém regionálnej politiky. Integrovaný prístup neznamená, že by sa mal jeden projekt súčasne venovať viacerým podtémam na rovnakej úrovni bez jasného a presného zamerania. Mal by sa odzrkadľovať v spôsobe, akým sa projekt venuje vybranej špecifickej podtéme. Príkladom môže byť projekt zameraný na klastrovú politiku v sektore obnoviteľnej energie. Takýto projekt by mal jasné zameranie na prioritu 1 (podtéma podnikanie a MSP), ale zároveň by bol napojený na prioritu 2 (podtéma energia a udržateľná doprava).

 

Oficiálna stránka Programu

Všetky potrebné informácia a programové dokumenty nájdete na slovenskej oficiálnej stránke programu: https://www.interregc.sk/

 

Download - na stiahnutie

 

 

Zdroj: https://www.interregc.sk/, 23.1.2011