Aktuálne výzvy                           Aktuálne informácie

Operačné programy SR

Základným programovým dokumentom pre Programové obdobie 2007 - 2013 na územi SR je Národný strategický referenčný rámec (NSRR), ktorý definuje 11 operačným programov financovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov a kohézneho fondu.

Regionálna politika EÚ je ďalej realizovaná aj prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a rozvojového fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo - na území SR je realizovaný prostredníctvom 2 ďalších operačných programov. Konkrétne sa jedná o Program rozvoja vidieka a  Operačný program rybné hospodárstvo.

Operačné programy implementované prostredníctvom Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013 na území SR sú nasledovné:

 

 

Ďalšie operačné programy

Operačné programy implementované mimo Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013 sú na území SR nasledovné dva:

Sú financované prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho záručného a rozvojového fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.