Aktuálne výzvy                    Aktuálne informácie

Operačný program Juhovýchodná Európa (South-East Europe)

Program Juhovýchodná Európa má za cieľ rozvíjať transnacionálne partnerstvá strategického významu, ktorých cieľom je zlepšiť proces územnej, ekonomickej a sociálnej integrácie a prispieť ku kohézií, stabilite a konkurencieschopnosti regiónu. Na základe týchto predpokladov, Program má za cieľ realizovať vysokokvalitné, výsledkovo orientované projekty strategického charakteru relevantné programovému územiu.

Program Juhovýchodná Európa pomáha podporovať lepšiu integráciu medzi Členskými štátmi, kandidátskymi a potenciálne kandidátskymi krajinami ako aj susediacimi krajinami. Regionálna spolupráca v Juhovýchodnej Európe je nevyhnutná bez ohľadu na rôzny stav integrácie rôznych krajín. Stabilita, prosperita a bezpečnosť regiónu patria k  významným záujmom EÚ.

Všeobecný cieľ transnacionálnej spolupráce je podporiť vyrovnaný územný rozvoj a územnú integráciu v rámci spolupracujúceho územia. Toto sa dosiahne zvýšením spolupráce medzi účastníckymi štátmi na základe strategického významu. transnacionálna spolupráca sa sústreďuje na nasledujúce prioritné územia, ktoré sú v súlade s Lisabonskou a Göteborskou stratégiou: Inovácie, Životné prostredie, Dostupnosť a Trvalo udržateľný mestský rozvoj.

 

Ciele Programu

Globálny cieľ

Globálnym cieľom Programu je zlepšiť proces územnej, ekonomickej a sociálnej integrácie v Juhovýchodnej Európe a prispieť ku kohézií, stabilite a konkurencieschopnosti územia prostredníctvom rozvoja transnacionálneho partnerstva a spoločných akcií strategického významu.

  

Špecifické ciele

Globálny cieľ Programu sa bude dosahovať prostredníctvom nasledujúcich špecifických cieľov:

1.Program prispeje k inováciám, podnikaniu, znalostnej ekonomike a informačnej spoločnosti  konkrétnymi spoločnými akciami a viditeľnými.

2. Program zlepší atraktivitu regiónov a miest pri presadzovaní trvalo udržateľného rozvoja, fyzickej a znalostnej dostupnosti a kvality životného prostredia integračnými prístupmi a konkrétnymi spoločnými akciami a viditeľnými výsledkami.

3. Program podporí integráciu podporou vyrovnaných kapacít pre transnacionálnu územnú spoluprácu na všetkých úrovniach.

 

Globálny cieľ ako aj všetky špecifické ciele Operačného programu budú realizované prostredníctvom nasledovných Prioritných osí, ktoré rôznou mierou prispejú k špecifickým programovým cieľom:

Prioritná Os 1 : Podpora inovácií a podnikania

Prioritná Os 2: Ochrana a rozvoj životného prostredia

Prioritná Os 3: Podpora dostupnosti

Prioritná Os 4: Rozvoj transnacionálnych synergii pre trvalo udržateľný rast územia

 

Pre podrobnejšie informácie k jednotlivým Prioritným osiam kliknite na nasledujúcu linku:

https://www.southeast-europe.net/en/about_see/programme_priorities/

 

 

Oficiálna stránka Programu

https://www.southeast-europe.net/en/

 

Download - na stiahnutie

Operačný program Juhovýchodná Európa (súbor vo formáte ZIP)

 

Zdroj: https://www.southeast-europe.net/en/