Aktuálne výzvy                           Aktuálne informácie

 

Operačné programy cezhraničnej spolupráce

Dlhé roky fungujú v EÚ programy zamerané na spoluprácu v regiónov v prihraničí i širšom zázemí členských krajín.

V rokoch 2007-2013 bude mať Slovensko pozdĺž svojich hraníc 5 programov cezhraničnej spolupráce - 4 na vnútornej hranici a 1 na vonkajšej.

Európska územná spolupráca je novým samostatným cieľom kohéznej politky Európskej únie. Opiera sa o skúseností nadobudnuté v regionálnej spolupráci iniciatív Spoločenstva Interreg a programov cezhraničnej spolupráce (CBC). Jej cieľom je dosiahnutie vyrovnanej integrácie rôznych území EÚ prostredníctvom podpory spolupráce regiónov.

V rámci tretieho cieľa „Európska teritoriálna (územná) spolupráca sa má dosiahnuť posilnenie cezhraničnej, nadnárodnej a interregionálnej spolupráce.

Programy tohto cieľa sa týkajú 181,7 miliónov Európanov žijúcich v prihraničných regiónoch (37,5% všetkých obyvateľov EÚ), pričom všetky regióny EÚ a ich obyvatelia budú pokrytí jedným z 13 súčasných transnacionálnych spolupracujúcich regiónov.

Slovensko bude čerpať zdroje EÚ pre cezhraničnú spoluprácu z pätice programov pre jednotlivé hranice. Výnimočné postavenie bude mať program s Ukrajinou, ktorý bude realizovaný cez Európsky nástroj susedstva a partnerstva (ENPI) a bude jediný multilaterálny - štvorstranný a okrem SR a Ukrajiny sa doň zapojí aj Rumunsko a Maďarsko. 

Prehľad programov cezhraničnej spolupráce SR v programovom období 2007 - 2013 :

 

Samostatné postavenie v rámci programov cezhraničnej spolupráce patrí nasledovnému Programu:

 

Zdroj: www.euractiv.sk