Aktuálne výzvy                           Aktuálne informácie

Nadnárodná územná spolupráca

Nadnárodnú spoluprácu budú pokrývať dva ďalšie programy - Program Stredná Európa (Central Europe) 2007-2013 a Program Juhovýchodná Európa (Southeast Europe) 2007-2013.

Pre medziregionálnu celoeurópsku spoluprácu je tu program INTERREG IVC a program INTERACT II.

Do roku 2004 SR participovala na programoch cezhraničnej spolupráce PHARE CBC a v skrátenom programovom období 2004-2006 sa spustili programy Iniciatívy Spoločenstva INTERREG.

Európska územná spolupráca je novým samostatným cieľom kohéznej politky Európskej únie. Opiera sa o skúseností nadobudnuté v regionálnej spolupráci iniciatív Spoločenstva Interreg a programov cezhraničnej spolupráce (CBC). Jej cieľom je dosiahnutie vyrovnanej integrácie rôznych území EÚ prostredníctvom podpory spolupráce regiónov.

V rámci tretieho cieľa „Európska teritoriálna (územná) spolupráca sa má dosiahnuť posilnenie cezhraničnej, nadnárodnej a interregionálnej spolupráce.

Programy tohto cieľa sa týkajú 181,7 miliónov Európanov žijúcich v prihraničných regiónoch (37,5% všetkých obyvateľov EÚ), pričom všetky regióny EÚ a ich obyvatelia budú pokrytí jedným z 13 súčasných transnacionálnych spolupracujúcich regiónov.

Slovensko bude čerpať zdroje EÚ pre cezhraničnú spoluprácu z pätice programov pre jednotlivé hranice. Výnimočné postavenie bude mať program s Ukrajinou, ktorý bude realizovaný cez Európsky nástroj susedstva a partnerstva (ENPI) a bude jediný multilaterálny - štvorstranný a okrem SR a Ukrajiny sa doň zapojí aj Rumunsko a Maďarsko.  K týmto programom treba pripočítať aj nástupcov programov INTERREG B a C: Program Central Europe 2007-2013 (Stredná Európa), Program Southeast Europe 2007-2013 (Juhovýchodná Európa) a INTERREG IVC a INTERACT II.

Za prípravu programov zodpovedali Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo životného prostredia SR.

 

Programy nadnárodnej územnej spolupráce