Aktuálne výzvy                    Aktuálne informácie

Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 - 2013

Cieľom programu je s podporou Európskej únie stimulovať aktivity vedúce k zintenzívneniu a prehĺbeniu sociálnej a ekonomickej spolupráce medzi regiónmi Ukrajiny a regiónmi členských štátov ležiacich na spoločnej hranici.

Implementácia programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina prebehne v rokoch 2007 – 2013 na vonkajšej hranici členských štátov EÚ a Ukrajiny.

Program bol schválený Európskou komisiou dňa 23. septembra 2008. Alokácia programu je na úrovni 68.638.283 € z príspevku ENPI na obdobie 7 rokov.

Program ponúka širokú škálu možností pre potenciálnych žiadateľov prostredníctvom štyroch priorít: Ekonomický a sociálny rozvoj, Zlepšenie kvality životného prostredia, Zvýšenie efektívnosti na hraniciach a Podpora spolupráce Ľudia ľuďom.

 

Ciele, priority a opatrenia

Globálnym cieľom programu je zintenzívniť a prehĺbiť spoluprácu medzi regiónmi Ukrajiny (Zakarpatská, Ivano-Frankivská a Černivetská oblasť) a oprávnenými a pridruženým územiami Maďarska, Rumunska a Slovenska s ohľadom na trvalú udržateľnosť v sociálnom, environmentálnom a ekonomickom zmysle.

Program ponúka širokú škálu možností pre potenciálnych žiadateľov prostredníctvom svojich špecifických priorít a opatrení. Cieľ každej priority bol stanovený nasledovne:

Priorita 1: Ekonomický a sociálny rozvoj
Zvýšiť transfer poznatkov a zdieľanie skúseností za účelom  podpory  spoločného rozvoja podnikov a zvýšiť turistickú príťažlivosť  programového územia
Opatrenie 1.1: Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie 1.2: Vytvorenie lepších podmienok pre MSP a rozvoj podnikania

Priorita 2: Zlepšenie kvality životného prostredia
Zlepšiť kvalitu ovzdušia, vody, pôdy a lesov ako aj znížiť riziká škôd na životnom prostredí
Opatrenie 2.1: Ochrana životného prostredia, trvaloudržateľný rozvoj a  riadenie prírodných zdrojov
Opatrenie 2.2: Pripravenosť na núdzové situácie

Priorita 3: Zvýšenie efektívnosti na hraniciach
Zvýšiť účinnosť hraničného  manažmentu na ukrajinskej hranici

Opatrenie 3.1: Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných prechodoch a vybavenosti kontroly na hraničných prechodoch

Priorita 4: Podpora spolupráce Ľudia ľuďom
Zlepšiť efektivitu verejných služieb a zvýšiť vzájomné porozumenie rozličných spoločenských skupín
Opatrenie 4.1: Inštitucionálna spolupráca
Opatrenie 4.2: Neinvestičné projekty  Ľudia ľuďom

 

Oficiálna stránka Programu

Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnej stránke Programu: https://www.huskroua-cbc.net/sk/

 

Download - na stiahnutie

 

Zdroj: https://www.huskroua-cbc.net/sk/