Aktuálne výzvy                    Aktuálne informácie

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013

Globálnym cieľom operačného programu je rast vzájomnej previazanosti a zbližovania cezhraničných regiónov a je konkretizovaný prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré tvoria náplň nasledovných prioritných osí:

Prioritná os I Podpora spoločensko-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce

Jej cieľom je podpora rozvoja kultúry a zachovania tradícií, spolupráca regiónov, vzdelávanie, rozvoj cezhraničného cestovného ruchu či menšie investičné projekty.

Prioritná os II Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia

Jej cieľom je podpora rozvoja dopravy v pohraničí, rozvoja životného prostredia a krajiny a zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti pohraničia.

Kto môže požiadať o podporu?

Žiadosti o finančný príspevok v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 môžu predkladať verejnoprávne a neziskové subjekty: obce (združenia obcí), samosprávne kraje, organizácie zriadené alebo založené štátom, samosprávnym krajom alebo obcou, neštátne neziskové organizácie, školy, hospodárske a agrárne komory a pod.

Územie, kde musia byť projekty realizované

Podporované sú projekty realizované v Slovenskej republike na území Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja. V Českej republike ide o územia Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezskeho kraja.

 

Oficiálna stránka Programu

Podrobnejšie informácie môžete nájsť na oficiálnej stránke Programu www.sk-cz.eu

 

Download - na stiahnutie

 

Zdroj: www.sk-cz.eu