Aktuálne výzvy                    Aktuálne informácie

Operačný program Doprava

V rámci programového obdobia EÚ 2007 – 2013 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pripravilo Operačný program Doprava (OPD), ktorý bol schválený Uznesením vlády SR č. 1007 zo dňa 6. decembra 2006. Tento operačný program zabezpečuje čerpanie finančných prostriedkov na dopravné projekty v rokoch 2007 – 2013 z Kohézneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Východiskovým dokumentom SR pre vypracovanie OPD bola „Dopravná politika SR do roku 2015“, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 445/2005. Pri tvorbe  OPD boli zohľadnené aj ďalšie dokumenty a ich stratégie určujúce priority a ciele dopravnej politiky. Pri napĺňaní všetkých priorít a cieľov prostredníctvom OPD bude  rešpektovaný globálny cieľ OPD, ktorým je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy.

Špecifickými cieľmi OPD sú:

 • Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry,
 • Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry,
 • Modernizácia a rozvoj infraštruktúry intermodálnej prepravy,
 • Rozvoj verejnej osobnej dopravy.

Uvedené špecifické ciele sa budú dosahovať prostredníctvom implementácie aktivít navrhnutých prioritných osí operačného programu. Pri navrhovaní stratégie bolo zadefinovaných 7 prioritných osí:

 • Prioritná os 1 - Železničná infraštruktúra,
 • Prioritná os 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T),
 • Prioritná os 3 - Infraštruktúra intermodálnej prepravy,
 • Prioritná os 4 - Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov,
 • Prioritná os 5 - Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy),
 • Prioritná os 6 - Železničná verejná osobná doprava,
 • Prioritná os 7 - Technická pomoc.

Riadiacim orgánom pre Operačný program Doprava na roky 2007 - 2013 je Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 3 206 904 595 EUR. Operačný program Doprava bol schválený EK dňa 13.09.2007.

 

Oficiálna stránka Programu

Podrobnejšie informácie o Programe nájdete na nasledujúcej stránke: https://www.mdpt-opd.sk/

 

Download - na stiahnutie