Aktuálne výzvy                   Aktuálne informácie

Operačný program Vzdelávanie

Operačný program Vzdelávanie podporuje zvýšenie adaptability pracovnej sily prostredníctvom zvýšenia kvality a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu. Konkrétne opatrenia sa zameriavajú na posilnenie ľudského kapitálu, najmä prostredníctvom podpory vzdelávania v jednotlivých segmentoch vzdelávacieho systému: regionálne školstvo, vysoké školstvo a ďalšie vzdelávanie. Podpora sa uskutočňuje formou vytvárania a zavádzania reforiem do systémov vzdelávania a odbornej prípravy s ohľadom na zvyšovanie schopnosti ľudí reagovať na potreby vedomostnej spoločnosti a celoživotného vzdelávania, vylepšovaním schopností školiaceho personálu smerom k inovácii a vedomostnej ekonomike a vytváraním sietí medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, výskumnými a technologickými strediskami a podnikmi. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami uľahčuje sociálnu inklúziu a trvalo udržateľnú integráciu znevýhodnených skupín na trhu práce so zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Globálnym cieľom operačného programu Vzdelávanie je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Riadiacim orgánom OP Vzdelávanie je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 617 801 578 EUR.

 

Priority Opatrenia

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania

Zdroj: www.eurofondy.webnode.sk na základe podkladov z OPV

 

Oficiálna stránka Programu

Všetky informácie o Programe nájdete na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/operacny-program-vzdelavanie/

 

Download - na stiahnutie

 

Zdroj: https://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/operacny-program-vzdelavanie/