Aktuálne výzvy                   Aktuálne informácie

Operačný program Výskum a vývoj

Hlavným zameraním operačného programu je „modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách“.

Riadiacim orgánom OP Výskum a vývoj je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 1 209 415 373 EUR.

 

Priority Opatrenia

1. Infraštruktúra výskumu a vývoja

1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

2. Podpora výskumu a vývoja

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

5. Infraštruktúra vysokých škôl

5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

6. Technická pomoc pre cieľ Konvergencia

 

7. Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

 

 Zdroj: www.eurofondy.webnode.sk na základe podkladov z Programového manuálu OP VaV

 

Oficiálna stránka

Informácie o Operačnom programe nájdete na internetovej stránke Agentúry ministerstva školstva zodpovednej za implementáciu Programu.

 

Download - na stiahnutie