Aktuálne výzvy                   Aktuálne informácie

Regionálny operačný program

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch.

Plnenie uvedeného cieľa bude prispievať k dosahovaniu cieľa strategickej priority Infraštruktúra a regionálna dostupnosť, ktorým je „zvýšenie vybavenosti regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich služieb“.

Prostredníctvom budovania kvalitnej a dostupnej občianskej infraštruktúry a v spolupôsobení s príspevkami v rámci ostatných relevantných operačných programov pomôže ROP dosahovať ciele Národného programu reforiem v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a informačnej, spoločnosti.

Riadiacim orgánom ROP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 1 445 000 000 EUR. Regionálny operačný program schválila EK dňa 24.9.2007.

 

Prioritné osi

Opatrenia

1. Infraštruktúra vzdelávania

 

1.1 Infraštruktúra vzdelávania

2.Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruch

      3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu

4. Regenerácia sídel

4.1 Regenerácia sídiel

4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

6. Technická pomoc

6.1 Technická pomoc

Zdroj: www.eurofondy.webnode.sk

 

Oficiálna stránka Programu

Podrobnejšie informácie o ROP ako aj všetky súvisiace dokumenty nájdene aj na internetovej stránke www.ropka.sk

 

Download - na stiahnutie