Aktuálne výzvy                    Aktuálne informácie

OP Zdravotníctvo

Zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva ako pracovnej sily prostredníctvom zvyšovania kvality, dostupnosti, efektívnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia sú priority OP Zdravotníctvo.

Operačný program je v príslušných oblastiach prepojený s OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ako sa uvádza pri opise jednotlivých prioritných osí. Prostredníctvom zlepšovania zdravotného stavu populácie, a tým zvyšovania pracovnej sily na pracovnom trhu bude OP Zdravotníctvo prispievať k realizácii priorít Národného programu reforiem predovšetkým v oblasti zamestnanosti.

Riadiacim orgánom OP Zdravotníctvo je Ministerstvo zdravotníctva SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 250 000 000 EUR.

 

Priority Opatrenia
1. Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc
1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc
2.  Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti
2.2 Obnova a modernizácia zdravotníckej techniky
3. Technická pomoc 3.1 Technická pomoc pre prípravu, implementáciu, monitorovanie a kontrolu
3.2 Technická pomoc pre hodnotenie a štúdie, informovanie a komunikáciu

 Zdroj: www.eurofondy.webnode.sk na základepodkladov z Programového manuálu OPZ

 

Oficiálna stránka Programu

Podrobnejšie informácie o Programe nájdete na oficiálnej stránke: https://opz.health-sf.sk/

 

Download - na stiahnutie