Aktuálne výzvy                    Aktuálne informácie

Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013

Spolufinancovaný z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo. Schválený vládou SR uznesením č. 225/2007 dňa 7. marca 2007. Implementovaný je Ministertsvom pôdohospodárstva SR prostrednítcvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Celkový cieľ OP RH vychádza z Národného strategického plánu rybného hospodárstva 2007 – 2013. Bol vybratý s cieľom riešiť silné a slabé stránky a je v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja Spoločnej politiky rybného hospodárstva. Dopĺňa stratégiu rozvoja vidieka, poľnohospodárskeho, potravinárskeho a lesníckeho sektora popísanú v Národnom strategickom pláne pre rozvoj vidieka na programovacie obdobie 2007 – 2013 a rozvinutú v Programe rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013 spolufinancovaného z EAFRD. Celkovo nadväzuje na Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013, z ktorého vychádzajú operačné programy spolufinancované z ERDF, KF a ESF.

Podpora z Programu je rozdelená do troch Prioritných osí:

Os 2 – Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh

Os 3 - Opatrenia spoločného záujmu ( Opatrenie č. 3.1 Organizácie výrobcov Opatrenie č. 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov)

Os 5 – Technická pomoc

Podorbnejšie informácie nájdete na stránkach Pôdohospodárskej platobnej agentúry v sekcií Projektových podpôr v časti Operačný program rybné hospodárstvo.

Fnančný plán Programu je stanovený nasledovne:

Regióny cieľa Konvergencia - 12 681 459 € z EFF

Regióny mimo cieľa Konvergencia - 1 007 069 € z EFF

 

Oficiálna stránka Programu

Podrobnejšie informácie o Programe nájdete na nasledujúcom linku: https://www.apa.sk/index.php?navID=169

 

Download - na stiahnutie

Operačný program rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013