Aktuálne výzvy                    Aktuálne informácie

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Cieľom podpory v rámci OP KaHR je zachovať a ďalej rozvíjať konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci potenciál priemyselnej výroby, energetiky, ako aj potenciál cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb v podmienkach trvaloudržateľného rozvoja, a tak účinne prispievať k zvyšovaniu ekonomickej výkonnosti Slovenska ako celku a znižovaniu disparít ekonomickej výkonnosti v regiónoch SR.

Pozornosť je venovaná podpore aktivít s pozitívnym dopadom na zamestnanosť a inovačný rozvoj. Rast konkurencieschopnosti národného hospodárstva je trvalou prioritou hospodárskej politiky SR a rast konkurencieschopnosti sektorov začlenených do tohto OP KaHR ovplyvní približovanie ekonomickej úrovne SR a jej regiónov k ekonomickej úrovni EÚ na konci programového obdobia 2007 – 2013. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstva hospodárstva SR.

 

Prioritné osi Opatrenia

1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti

 

1.1 Inovácie a technologické transfery

1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

 

2. Energetika

 

2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

 

3. Cestovný ruch

 

3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska
 

4. Technická pomoc

4.1 Technická pomoc

 Zdroj: www.eurofondy.webnode.sk, na základe údajov z Programového manuálu OP KaHR

 

Oficiálna stránka Programu

Podrobnejšie informácie ako aj všetkysúvisiace dokumenty nájdete na nasledujúcej stránke: https://www.opkahr.sk/

 

Download - na stiahnutie