OP Technická asistencia

Globálnym cieľom operačného programu je zabezpečiť efektívne, účinné a správne riadenie, implementáciu, finančné riadenie, kontrolu a audit štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rokoch 2007 - 2013 na Slovensku pre dosiahnutie strategického cieľa SR „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“.

Prostredníctvom Operačného programu Technická pomoc sa financujú horizontálne aktivity zabezpečované MVRR SR a MF SR, ktoré sú spoločné pre všetky operačné programy, resp. je potrebné ich vykonať celoplošne pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly operačných programov. Keďže OP TP využíva SR na zabezpečenie a financovanie horizontálnych aktivít spoločných pre všetky operačné programy, resp. takých aktivít, ktoré je potrebné vykonať celoplošne pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly operačných programov, pokrýva toto opatrenie celé územie SR.

Riadiacim orgánom OP Technická pomoc je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Finančný príspevok ES na tento operačný program je 97 601 421 EUR. Operačný program Technická pomoc bol schválený dňa 24.09.2007.

 Download - na stiahnutie

Operačný program Technická pomoc:

 

English version    Slovenská verzia    Programový manuál    Komunikačný plán