Aktuálne výzvy                   Aktuálne informácie

Operačný program Životné prostredie

Operačný program je zameraný na „zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a na posilnenie environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja“.

Globálny cieľ programu prispieva k napĺňaniu cieľa strategickej priority Infraštruktúra a regionálna dostupnosť, ktorým je „zvýšenie vybavenosti regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb“. Aktivity v rámci prioritných osí operačného programu sa dopĺňajú s niektorými aktivitami, ktoré budú podporované v ROP a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Program prispeje k dobudovaniu priaznivého podnikateľského prostredia, ktoré je základným predpokladom dlhodobej konkurencieschopnosti a rastu každej trhovej ekonomiky a jednou z hlavných priorít Národného programu reforiem (oblasť obnoviteľných zdrojov energie). OP Životné prostredie zároveň prispieva k tomu, aby sa hospodársky a sociálny rozvoj uskutočňoval spôsobom umožňujúcim zachovanie kvality životného prostredia pre budúce generácie, a mal tak trvalo udržateľný charakter.

Riadiacim orgánom OP Životné prostredie je Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 1 800 000 000 EUR. Operačný program Životné prostredie bol schválený EK dňa 08.11.2007.

 

Priority Opatrenia
1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov
1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd
2. Ochrana pred povodňami 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
2.2 Povodňový varovný a predpovedný systém
3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy 3.1 Ochrana ovzdušia
3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
4. Odpadové hospodárstvo 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny 5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov
5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane spolupráce a komunikácia so zainteresovanými skupinami (pomocou publikovania propagačných a vzdelávacích materiálov, seminárov pre vlastníkov)
6. Technická pomoc  

Zdroj: www.eurofondy.webnode.sk na základepodkladov z Programového manuálu OPŽP

 

Oficiálna stránka Programu

Všetky potrebné informácie ako aj ďalšie súvisiace dokumenty nájdete na oficiálnej stránke Programu: https://www.opzp.sk/

 

Na stiahnutie

 

Zdroj: https://www.opzp.sk/