Aktuálne výzvy                   Aktuálne informácie

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Cieľom operačného programu je rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie (začleňovania) a budovanie kapacít. Vzhľadom na nízku flexibilitu a efektívnosť zamestnancov v rôznych oblastiach verejnej správy, ako aj potrebu skvalitniť tvorbu politík, budú v operačnom programe podporované aktivity smerujúce ku skvalitneniu ľudského kapitálu a aktivity orientované na kvalitnú tvorbu politík.

Riadiacim orgánom operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 881 801 578 EUR.

  

Prioritné osi Opatrenia
1 Podpora rastu zamestnanosti 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti
1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
2 Podpora sociálnej inklúzie je rast sociálnej inklúzie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života
3 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie v Bratislavskom
samosprávnom kraji sa budú implementovať nasledovné opatrenia
3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť
3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného života v BSK
3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK
3.4 Technická pomoc pre BSK
4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami
4.2 Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe pre MVO v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky

Zdroj: www.eurofondy.webnode.sk na základe podkladov z Programového manuálu OP ZaSI

 

Oficiálna stránka Programu

Podrobnejšie informácie o Programe sú prístupné na stránke www.esf.gov.sk

 

Download - na stiahnutie