Aktuálne výzvy                    Aktuálne informácie

Operačný program Bratislavský kraj

Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj územia v záujme zvýšenia kvality života obyvateľov Bratislavského kraja v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Bratislava je administratívnym centrom Slovenska. Verejné služby poskytované štátnymi a ostatnými verejnými inštitúciami v regióne sú málo efektívne a pre občana málo kvalitné alebo neprístupné. V porovnaní so svetovými trendmi zvyšovania kvality verejných služieb cestou informatizácie a vývojom v okolitých krajinách je úroveň informatizácie Bratislavského kraja nízka. Prostredníctvom zamerania svojich prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.

Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 87 000 000 EUR.

 Tab.: Zoznam priorít a opatrení OP Bratislavský kraj

Prioritné osi

Opatrenia

1. Infraštruktúra

 

1.1 Regenerácia sídel

1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava

2. Vedomostná ekonomika

2.1 Inovácia a technologické transfery

2.2 Informaatizácia spoločnosti

3. Technická pomoc

-

Zdroj: eurofondy.webnode.sk

 

Oficiálna stránka Programu

Oficiálnou stránkou Programu je: www.opbk.sk

 

Download - na stiahnutie