Aktuálne výzvy                    Aktuálne informácie

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 - 2013

Predstavuje ucelený dokument zaoberajúci sa celým spektrom činností súvisiacich s poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom, živočíšnou výrobou, cestovným ruchom a agroturistickými aktivitami. Je financovaný prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho záručného a rozvojového fondu.

Implementáciu Programu, na území SR, zabezpečuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárska platobná agentúra.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa Programu nájdete na stránkach Pôdohospodárskej platobnej agentúry, spadajúcej pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v sekcií Projektových podpôr, v časti Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013.

PRV SR odráža smerovanie stratégie určenej v Národnom strategickom pláne rozvoja vidieka SR (NSPRV), ktorý prispieva k naplneniu Lisabonskej stratégie v oblastiach zameraných na znalosti a inovácie, vnútorný trh a podnikateľské prostredie, rast a zamestnanosť, trvalo udržateľný rozvoj. Göteborské ciele trvalo udržateľného rozvoja EÚ, dopĺňajúce Lisabonskú stratégiu sú zohľadnené ako v NSPRV tak aj v PRV.

Jednotlivé prioritné osi Programu:

Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny

Os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

Os 4: Realizácia prístupu Leader

 

Alokované finančné prostriedky ( z EAFRD )na celé Programové obdobie 2007 - 2013  sú vo výške 1 969 418 078 € .

 

Oficiálna stránka Programu

Podrobnejšie informácie o Programe nájdete na nasledujúcom linku: https://www.apa.sk/index.php?start&navID=132

 

Download - na stiahnutie