ARCHÍV VÝZIEV 2009

OPV: Výzva OP Vzdelávanie s názvom Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov stredných odborných škôl

15.10.2009 – 18.01.2010 -- Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Oprávnenými žiadateľmi sú stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti...

OPV: Národná sústava kvalifikácií v kontexte ďalšieho vzdelávania podporená systémom poradenstva - priame zadanie – národný projekt

12.10.2009 - 15.10.2010 --     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt "Národná sústava kvalifikácií v kontexte ďalšieho vzdelávania podporená systémom poradenstva".     Kód...

OPV: Výzva v rámci OP Vzdelávanie zameraná na "Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve"

30.09.2009 - 30.11.2009 -- Ministerstvo zdravotníctva SR  ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie vyhlásilo 30. septembra  2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zvýšenie ďalších...

OPV: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

12.08.2009 - 13.10.2009 -- Dňa 12. 8. 2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania . Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby oprávnené na...

OPV: 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania

12.08.2009 - 13.10.2009 -- Dňa 12. 8. 2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a...

OPV: Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť

-- 06.08.2009 - Schéma pomoci de minimis s názvom „Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť" bola dňa 6. júna 2008 zverejnená v Obchodnom vestníku na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. MŠ SR predpokladá v rámci OPV využívanie schém pomoci de minimis v súlade s...

OPV: Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre stredné školy

-- 30.7.2009 - 30.10.2009 -- Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt "Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre stredné školy". Kód priameho zadania:...

OPV: Digitalizácia štátnych vzdelávacích programov pre základné školy

-- 30.7.2009 - 30.10.2009 --   Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt "Digitalizácia štátnych vzdelávacích programov pre základné školy". Kód priameho zadania: OPV/K/NP/2009-4 Oprávnený...

OPV: Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

-- 8.7.2009 - 9.9.2009 --   Priame zadanie - národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2009-3 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov ". Kód...

OPV: Vyhlásené výzvy pre OP Vzdelávanie

-- 18.6.2009 - 24.8.2009 -- Dňa 18. 6. 2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.2 Zvyšovanie...