ARCHÍV AKTUÁLYCH INFORMÁCIÍ 2009

OPV: Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR

19.10.2009 -- MF SR zverejnilo informáciu pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci operačného programu Výskum a vývoj a operačného programu Vzdelávanie o aktualizácií dokumentu Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva...

OPV: Časový harmonogram výziev na rok 2009 pre OP Vzdelávanie (platný od 28. 9. 2009)

01.10.2009 -- Riadiaci orgán pre OP Vzdelávanie zverejnil na svojej internetovej stránke aktualizovaný Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Vzdelávanie. Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný...

OPV: Plánovaný harmonogram výziev na rok 2009 pre Operačný program vzdelávanie

10.09.2009 -- Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej internetovej stránke informácie o aktuálnom harmonograme výziev na rok 2009.   Harmonogram výziev obsahuje časový plán a charakteristiku výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v roku 2009 na...

OPV: Časový harmonogram výziev na rok 2009 pre OPV (platný od 3. 8. 2009)

12.08.2009 -- Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy oznamuje, že od 3. 8. 2009 je aktualizovaný Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Vzdelávanie. Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o...

OPV: Plánovaný harmonogram výziev na rok 2009

11.08.2009 -- Harmonogram výziev obsahuje časový plán a charakteristiku výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v roku 2009 na dopytovo-orientované projekty spolufinancované Operačným programom Vzdelávanie.   ...

OPV: Dodatok č. 1 k Schéme na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť (Schéma pomoci de minimis)

10.08.2009 -- Dňa 4.8.2009 bol v Obchodnom vestníku na stránke Ministerstva spravodlivosti SR zverejnený dodatok č. 1 k Schéme pomoci de minimis s názvom „Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť". V rámci tejto schémy je možné poskytnúť pomoc na posilnenie...

OPV: Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev

-- 07.08.2009 -- Ministerstvo zdravotníctva SR, ako riadiaci orgán pre Opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie, zverejnilo na svojej stránke aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev k opatreniu 2.2 Operačného programu Vzdelávanie na rok 2009 Aktualizovaný indikatívny harmonogram...

OPV: Vyhodnotenie uzávierky výzvy v rámci výzvy OPV 2009/2.2/01

-- 31.7.2009 -- Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPV 2009/2.2/01 s názvom"Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov" je zverejnené v sekcii "Vyhodnotenie žiadostí o NFP" v kategórii "Počet prijatých žiadostí o...

OPV: Zoznam schválených žiadostí o NFP

-- 30.7.2009 -- Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila zoznam schválených žiadostí o NFP (kód výzvy: OPV-2008/4.1/04-SORO). Zoznam schválených žiadostí o NFP (kód výzvy: OPV-2008/4.1/04-SORO)     Autor: ASFEU

OPV: Zoznam schválených projektov OP Vzdelávanie

-- 28.7.2009 -- Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejnilo Zoznam schválených projektov pre Priame zadanie č. OPV/K/RKZ/NP/2009-1 Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy. Zoznam schválených...