ARCHÍV AKTUÁLYCH INFORMÁCIÍ 2009

OPŽP: Zvýšenie finančnej podpory pre projekty na budovanie verejných vodovodov a kanalizácií!

13.10.2009 -- Zastupujúci minister životného prostredia Dušan Čaplovič zavádza v rezorte životného prostredia ďalšie zmeny. Najnovšie mení pravidlá pre čerpanie eurofondov. Reaguje tak na zvýšenie finančného krytia na výzvy k budovaniu verejných vodovodov a kanalizácií miest a obcí z pôvodných 150...

OPŽP: Informácia o oprave textu pre výzvu OPŽP-PO1-09-3 zo dňa 21. 08. 2009

06.10.2009 -- Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OP Životné prostredie zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu o oprave textu pre výzvu OPŽP-PO1-09-3 zo dňa 21. 08. 2009.   ...

OPŽP: Výročná správa OP Životné prostredie za rok 2008

25.09.2009 -- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadaiaci orgán pre OP Životné prostredie zverejnilo na internetovej stránke Programu výročnú správu za rok 2008. Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie za rok 2008   Zdroj:...

OPŽP: Aktualizovaný harmonogram výziev pre OP životné prostredie

18.09.2009 -- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009. Harmonogram môžete nájsť tu. Zdroj: www.nsrr.sk, MŽP SR

OPZP: Aktualizovaný harmonogram výziev

-- 17.7.2009 -- Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program životné prostredie  2007 - 2013, zverejnilo na svojej stánke aktualizovaný Harmonogram výziev na rok 2009. Aktualizovaný harmonogram výziev 2009

OPŽP: Informačné dni REPIS

  15.06.2009 - Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská Vás srdečne pozývajú na Infodni v rámci Operačného programu Životné prostredie. 6. informačný deň REPIS Termíny a miesta konania: 22.06.2009, Poprad - Hotel Mountain View...

OPŽP - MŽP SR zverejnilo nové výzvy týkajúce sa prioritných osí 1., 4. a 5.

12.2.2009 - Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, zverejnilo nové výzvy zamerané na nasledujúce prioritné osi a operačné ciele: Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (operačný cieľ 1.1 a operačný cieľ...