ARCHÍV VÝZIEV 2009

ROP: Výzva pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov v rámci Regionálneho operačného programu

25.09.2009 - 31.12.2009 -- Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 25. 09. 2009 bola v sekcii Aktuálne výzvy uverejnená výzva pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP. Prioritná os: 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú...

ROP: Výzva v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov Regionálneho operačného programu

10.09.2009 - 27.11.2009 -- Riadiaci orgán pre ROP zverejnil na svojej internetovej stránke oznam o uverejnení výziev pre opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov ROP a verzie 1.8 Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP Riadiaci orgán pre ROP oznamuje...

ROP: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

07.08.2009 - 30.10.2009 -- Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program 2007 - 2013 zverejnil výzvu na predkladanie projketov v rámci Prioritnej osi: 4. Regenerácia sídiel a Opatrenie: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb Dátum platnosti: od 7. 8. 2009 do 30. 10. 2009 Kód...

ROP: Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

-- 10.7.2009 - 14.8.2009 -- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán pre ROP v spolupráci so samosprávnymi krajmi na území cieľa Konvergencia uverejňuje Oznámenie o možnosti predkladať projektové návrhy samosprávnych krajov v rámci opatrenia 5.1...

ROP: Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých klientov

  -- 25.5.2009 - 30.9.2009 -- Ministerstvo výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých klientov. Podrobnejšie informácie a nevyhnutné dokumenty najdete na stránke www.ropka.sk v sekcií...

ROP: Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre deti

-- 25.5.2009 - 30.9.2009 -- Ministerstvo výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre deti. Podrobnejšie informácie a nevyhnutné dokumenty najdete na stránke www.ropka.sk v sekcií aktuálne výzvy.

ROP: Výzva na opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty

- 16. 3. 2009 - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre ROP, v spolupráci so samosprávnymi krajmi ako sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom pre ROP, vyhlasuje priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel ROP,...