ARCHÍV AKTUÁLYCH INFORMÁCIÍ 2009

ROP: Upozornenie k 2. výzve na infraštruktúru vzdelávania v rámci Regionálneho operačného programu

28.09.2009 -- MVRR SR ako Riadiaci orgán pre ROP uverejnil 11.09.2009 zoznam žiadostí o NFP, ktoré sú v rámci tzv. druhej výzvy na infraštruktúru vzdelávania odporúčané výberovou komisiou na schválenie. MVRR SR žiadateľov upozorňuje, že z vyššie uvedeného zoznamu obcí už nebude realizovaný žiadny...

ROP: Zrušenie výzvy v rámci Regionálneho operačného programu, kód výzvy: ROP-3.1b-2009/01

17.09.2009 -- Riadiaci orgán pre ROP oznamuje zrušenie výzvy ROP-3.1b-2009/01 V záujme presného a prehľadného zadefinovania podmienok oprávnenosti aktivít Riadiaci orgán pre ROP dňa 14.9.2009 zrušil výzvu ROP-3.1b-2009/01. Zároveň RO pre ROP vyhlásil aktualizovanú výzvu...

ROP: Nová verzia Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP

10.08.2009 -- Riadiaci orgán pre ROP zverejnil verziu 1.7 Programového manuálu ROP a verziu 1.7 Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, ktoré sú platné od 07. 08. 2009. Dokumenty sú k dispozícii v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Žiadatelia a prijímatelia...

ROP: Podmienky pre realizáciu zmien v projektoch

-- 14.7.2009 -- Riadiaci orgán pre ROP upozorňuje prijímateľov, že akékoľvek nepredvídané dodatočné výdavky, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie žiadosti o NFP majú charakter neoprávnených výdavkov, ktoré nie je možné zo strany Riadiaceho orgánu pre ROP akceptovať.   V zmysle...

ROP: Vzorový formulár monitorovacej správy RO pre ROP

-- 1.7.2009 -- Riadiaci orgán pre ROP zverejňuje vzorový formulár monitorovacej správy. Tento formulár je platný výlučne pre žiadosti o NFP schválené v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania vo výzve s kódom ROP-1.1-2008/01. Dokument môžete nájsť tu.   Zdroj: www.nsrr.sk

ROP: Oznam o zmene adresy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja

-- 30.6.2009 -- Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program informuje, že Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre ROP sa presťahovali do novej budovy, ktorá sa nachádza na tejto adrese: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Zdroj:...

ROP: Oznam o vydaní Príručky uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ

-- 22.6.2009 -- Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program informuje žiadateľov o NFP, resp. prijímateľov NFP o vydaní Príručky uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ. Viac...   Cieľom tohto dokumentu je zvýšiť povedomie a informovanosť o rovnosti...

ROP: Oznámenie o usporiadaní sprievodných podujatí k výzvam ROP-2.1a-2009/01 a ROP-2.1b-2009/01

-- 22.6.2009 -- Riadiaci orgán pre ROP usporadúva v 26. a 27. týždni tohto roka jednodňové sprievodné podujatia pre potenciálnych žiadateľov o NFP, ktoré sa budú týkať vyhlásených výziev ROP-2.1a-2009/01 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – Intervencie...

ROP: Vzorový formulár monitorovacej správy

    -- 22.6.2009 -- Riadiaci orgán pre ROP zverejňuje vzorový formulár monitorovacej správy. Tento formulár je platný výlučne pre žiadosti o NFP schválené v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania vo výzve s kódom ROP-1.1-2008/01.   Vzorový formulár je k...

ROP: Oznam o zverejnení aktualizovaných často kladených otázok

-- 22.6.2009 --   Riadiaci orgán pre ROP zverejnil aktualizovanú verziu „Často kladené otázky“. Súbor si môžete stiahnut na nasledujúcom linku. V XLS formáte môžete stiahnuť všetky otázky a odpovede - 4. jún 2009.xls.   Zdroj: www.ropka.sk