ARCHÍV AKTUÁLYCH INFORMÁCIÍ 2009

OP VaV: Časový harmonogram výziev pre OP Výskum a vývoj na rok 2009

27.10.2009-- Riadiaci orgán pre OP Výskum a vývoj zverejnil informáciu, že od 20. 10. 2009 je aktualizovaný Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Výskum a vývoj. Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o...

OP VaV: Informácia o oprave chyby v písaní v prílohách k výzve OPVaV-2009/4.1/03-SORO

26.08.2009 -- Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v prílohe a úplnom znení výzvy pre opatrenie 4.1 k zverejnenej výzve. V prílohách k výzve bola opravená: · príloha č. 2 k výzve – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Vo vyššie uvedenej prílohe bol v tabuľke č. 20. Zoznam...

OP VaV: Informácia o oprave chyby v písaní v prílohách k výzve OPVaV-2009/2.1/03-SORO

26.08.2009 -- ASFEU iformovala o oprave chyby v písaní v prílohe a úplnom znení výzvy pre opatrenie 2.1 k zverejnenej výzve. V prílohách k výzve bola opravená: · príloha č. 2 k výzve – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Vo vyššie uvedenej prílohe bol v tabuľke č. 20. Zoznam povinných...

OP VaV: Výročná správa OP Výskum a vývoj za rok 2008

-- 04.08.2009 -  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj zverejnilo na svojej stránke Výročnú správu OP Výskum a vývoj za rok 2008. Dokument môžete nájsť tu.   Zdroj: www.nsrr.sk

OP VaV: Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh k výzve OPVaV-2009/2.2/03-SORO a OPVaV-2009/4.2/03-SORO

-- 20.7.2009 -- Riadiaci orgán pre OP VaV zverejnil informáciu, že od 20.07.2009 si môžete prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.asfeu.sk zarezervovať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti Vašej predkladanej žiadosti o nenávratný...

OP VaV: Predbežná kontrola formálnej správnosti

  -- 13.7.2009 -- Riadiaci orgán pre OP VaV zverejnil informáciu, že od 13.07.2009 si môžete prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.asfeu.sk zarezervovať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti Vašej predkladanej žiadosti o...

OP VaV: Časový harmonogram výziev na rok 2009 pre OPVaV (platný od 22.6. 2009)

-- 29.6.2009 --   Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Výskum a vývoj z 22. 6. 2009 týmto oznamom nahrádza predchádzajúcu verziu z 2. 3. 2009. Časový harmonogram výziev na rok 2009 pre OPaV (platný od...

OP VaV: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

-- 28.4.2009 - 10.8.2009 -- Spolu až 60 miliónov eur z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie je vyčlenených v rámci opatrení Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (40 mil.) a Prenos poznatkov a technológií získaných...

OP VaV: Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky

- 30.3.2009 - Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EU ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj vyhlásila výzvu: OPVaV-2009/2.2/02-SORO

OP VaV: Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky v Bratislavskom kraji

- 30.3.2009 - Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EU ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj vyhlásila výzvu. Podrobnejšie informácie o výzve nájdete na nasledovnej webovej adrese. OPVaV-2009/4.2/02-SORO