ARCHÍV VÝZIEV 2009

OP ZaSI: Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie v BSK

20.10.2009 – 21.12.2009 -- Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 20. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Výzva: OP ZaSI – FSR – LPSI...

OP ZaSI: Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie so zreteľom na MRK

20.10.2009 – 21.12.2009 -- Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 20. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Výzva: OP ZaSI – FSR –...

OP ZaSI: Podpora tvorby nových pracovných miest a podpora integrácie znevýhodnených pracovných skupín na trh práce

20.10.2009 – 21.12.2009 -- Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 20. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Výzva: OP ZaSI – FSR – 2009/2.2/04 (kliknite pre...

OP ZaSI: SIA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP ( DOP2009-SIP004 )

-- 15.6.2009 - 24.8.2009 -- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v gescii Sociálnej implementačnej agentúry ako Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v y h l a s u j e výzvu na...

OP ZaSI: SIA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP ( DOP2009-SIP003 )

-- 15.6.2009 - 30.11.2009 -- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v gescii Sociálnej implementačnej agentúry ako Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v y h l a s u j e výzvu na...

OP ZaSI: SIA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP ( DOP - SIA - 2009/4.1.3/01 )

-- 15.6.2009 - 17.8.2009 -- Sociálna implementačná agentúra vyhlasuje výzvu v rámci Prioritnej osi 4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy, Opatrenia 4.1. Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami, Rámcovej aktivity 4.1.3. Podpora rozvoja...

OP ZaSI: SIA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

- 27.03.2009 - Sociálna implementačná agentúra - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného...