Nižšie je uvedený zoznam výziev vyhlásených do začiatku novembra 2009.

ARCHÍV VÝZIEV 2009

OPV: Digitalizácia štátnych vzdelávacích programov pre základné školy

-- 30.7.2009 - 30.10.2009 --   Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt "Digitalizácia štátnych vzdelávacích programov pre základné školy". Kód priameho zadania: OPV/K/NP/2009-4 Oprávnený...

EK: Financovanie vedy a výskumu cez PPP projekty EK

-- 31.7.2009 - 3.11.2009 -- Dňa 31. júla 2009 Európska komisia vyhlási výzvy na podávanie projektov, tzv. výskumných projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty). Je to novinka vo financovaní výskumu a vývoja, za ktorou sa skrýva spoločný podiel na financovaní výskumu zo strany EK a...

EP: Celoeurópska koordinácia metód integrácie rómskeho obyvateľstva

-- 22.7.2009 - 25.9.2009 -- Európska komisia má v úmysle realizovať pilotný projekt Európskeho parlamentu Celoeurópska koordinácia metód integrácie rómskeho obyvateľstva prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov, ktorá zahŕňa tematické oblasti: 1. Vzdelávanie detí v ranom veku a starostlivosť o...

NSK: Výzva na podporu kultúry a športu

-- 22.7.2009 - 30.10.2009 Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2007, VZN č. 8/2008 a VZN č....

OP KaHR: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

-- 20.7.2009 - 19.10.2009 Ministerstvo hospodárstva SR dňa 20. júla 2009 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.Miesto realizácie projektu: územie...

OPIS: Ďalšie tri výzvy na národné projekty

-- 17.7.2009 - 19.10.2009 -- Národný projekt Elektronické služby národnej evidencie vozidiel zabezpečí, aby sa vykonanie evidenčných úkonov a podávanie žiadostí dalo riešiť prostredníctvom internetu. Tento projekt zároveň zefektívni poskytovanie služieb pre evidenciu vozidiel a postará sa o...

PRV: Výzvy na modernizáciu fariem, odborné vzdelávania a informovanie

-- 15.7.2009 - PPA oznamuje všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 15.7.2009 uverejnila výzvy na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie. Následne bola uverejnená...

Program Kultúra: Výzva na predkladanie návrhov

-- 15.7.2009 -- Dňa 3.júla 2009 bola v Úradnom vestníku EÚ zverejnená výzva na predkladanie projektov v rámci programu Kultúra 2007–2013. Výzva je zameraná na podporu kultúrnych projektov a podporu organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry na európskej úrovni. Oprávnení žiadatelia: verejná alebo...

ROP: Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

-- 10.7.2009 - 14.8.2009 -- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán pre ROP v spolupráci so samosprávnymi krajmi na území cieľa Konvergencia uverejňuje Oznámenie o možnosti predkladať projektové návrhy samosprávnych krajov v rámci opatrenia 5.1...

ENV: Research Networking Programmes

  -- 10.7.2009 - 22.10.2009 -- Európska nadácia pre vedu (European Science Foundation) vypísala novú výzvu na podávanie návrhov programov – Research Networking Programmes s uzávierkou 22.10.2009. Bližšie informácie nájdete na www.esf.org/programmes Európska nadácia pre vedu (European...

OPV: Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

-- 8.7.2009 - 9.9.2009 --   Priame zadanie - národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2009-3 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov ". Kód...

OPZP: Oznam o opravách v textoch výzviev

-- 6.7.2009 -- Ministerstvo životného prostredia SR Informuje o opravách textu pre výzvy zverejnené dňa 7.5.2009 kód výzvy OPŽP-PO1-09-2 kód výzvy OPŽP-PO2-09-1 kód výzvy OPŽP-PO2-09-2 kód výzvy OPŽP-PO3-09-1 kód výzvy OPŽP-PO4-09-2 Oznámenie o oprave textu pre výzvy zverejnené dňa...

OP VaV: Nová výzva na budovanie infraštruktúry vysokých škôl a ...

-- 29.6.2009 - 19.10.2009 -- Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok...

HU-SK: 2. výzva na predkladanie projektov

  -- 29.6.2009 - 29.9.(30.9.)2009 -- 29. júna 2009 bola zverejnená 2. výzva na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci a Národný orgán Programu v Maďarsku v spolupráci s...

AT-SK: Aktuálne termíny predkladania projektov

-- 29.6.2009 -- Aktuálne termíny na predkladanie projektov (4. a 5. výzva na predkladanie projektov) sú stanovené nasledovne:  8. október 2009 a 10. február 2010.   Zasadania Monitorovacieho výboru, na ktorých prebehne výber projektov predložených do hore uvedených termínov sú...