Nižšie je uvedený zoznam výziev vyhlásených do začiatku novembra 2009.

ARCHÍV VÝZIEV 2009

PPA: Propagačné programy spolufinancované EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín – výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry

03.11.2009 – 30.11.2009, resp. 31.03.2010 -- Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvy na predkladanie žiadostí týkajúcich sa: •PROPAGAČNÝCH PROGRAMOV SPOLUFINANCOVANÝCH EÚ NA VNÚTORNOM TRHU •PROPAGAČNÝCH PROGRAMOV SPOLUFINANCOVANÝCH EÚ NA TRHU TRETÍCH KRAJÍN •Metodický postup pre...

OP VaV: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (opatrenie 2.2) - výzva v rámci OP Výskum a vývoj

30.10.2009 – 08.02.2010 -- Dňa 30.10.2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe. Oprávnení žiadatelia: •verejnoprávne...

OP VaV: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji (opatrenie 4.2) - výzva v rámci OP Výskum a vývoj

30.10.2009 – 08.02.2010 -- Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji Oprávnení...

OPZ: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc - výzva

29.10.2009 – 26.02.2010 -- Dňa 29. októbra 2009 Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre operačný program Zdravotníctvo zverejnilo výzvu OPZ 2009/1.2/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej...

7RP: Nové výzvy vyhlásené v rámci špecifického programu Ideas – ERC Advanced Grant

29.10.2009 – 24.02., resp. 17.03., resp. 07.04.2010 -- V rámci 7 rámcového programu boli vyhlásené tri výzvy pre špecifický program Ideas s témou ERC Advanced Grant. Podrobnejšie informácie o jednotlivých výzvach nájdete na nasledujúcich...

OPŽP: Opatrenie 3.1 Ochrana ovzdušia – výzva v rámci OP Životné prostredie

27.10.2009 – 02.02.2010 -- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP Životné prostredie vyhlásilo dňa 27.10.2009 výzvu k prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy: Prioritná os 3 (operačný cieľ 3.1 - II. skupina...

OP KaHR: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

26.10.2009 – 22.02.2010 -- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 26. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci  OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Prioritná os 2 – Energetika Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie...

OP ZaSI: Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie v BSK

20.10.2009 – 21.12.2009 -- Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 20. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Výzva: OP ZaSI – FSR – LPSI...

OP ZaSI: Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie so zreteľom na MRK

20.10.2009 – 21.12.2009 -- Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 20. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Výzva: OP ZaSI – FSR –...

OP ZaSI: Podpora tvorby nových pracovných miest a podpora integrácie znevýhodnených pracovných skupín na trh práce

20.10.2009 – 21.12.2009 -- Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 20. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Výzva: OP ZaSI – FSR – 2009/2.2/04 (kliknite pre...

PRV: Modernizácia fariem - priamy predaj

19.10.2009 – 30.12.2009 -- Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - priamy predaj č. 2009/PRV/14.   Prílohy (dokumenty...

OPV: Výzva OP Vzdelávanie s názvom Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov stredných odborných škôl

15.10.2009 – 18.01.2010 -- Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Oprávnenými žiadateľmi sú stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti...

7RP: Nové výzvy v rámci 7. Rámcového programu na tému „Ľudia“ - Researchers' night

13.10.2009 – 13.01.2010 Na oficiálnej stránke 7.RP boli zverejnená nové výzvy vyhlásené v rámci špecifického programu „Ľudia“ a témy „Ľudia“ - Researchers' night Podrobnejšie informácie nájdete tu.   Zdroj:...

OPŽP: Výzva na opatrenie 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok v rámci OP Životné prostredie

13.10.2009 – 14.01.2010 -- Ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre OP Životné prostredie vyhlásilo dňa 13.10.2009 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre projekty v rámci Prioritnej osi 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO a Opatrenia 4.5. Uzatváranie a...

OPV: Národná sústava kvalifikácií v kontexte ďalšieho vzdelávania podporená systémom poradenstva - priame zadanie – národný projekt

12.10.2009 - 15.10.2010 --     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt "Národná sústava kvalifikácií v kontexte ďalšieho vzdelávania podporená systémom poradenstva".     Kód...